may giat lg 1408 có sứng đáng đồng tiền bạn bỏ ra không