máy giặt không chạy

Nguyên nhân máy giặt không chạy

Bảng điều khiển và hiển thị Để xác định xem bảng điều khiển người dùng và bảng hiển thị bị lỗi, hãy thử nhấn các nút trên bảng điều khiển. Nếu một số nút hoạt động, nhưng một số nút không hoạt động, bảng điều khiển và bảng hiển thị có thể cần phải được thay…

Xem thêm