12 chương trình máy giặt công nghiệp Image

Các chương trình chính của máy giặt công nghiệp

Chương trình 1: Dành cho vải trắng nhẹ
Mô tả Giặt sơ Giặt Cấp nước 1 Cấp nước 2 Cấp nước 3 Cấp nước 4 Cấp nước 5 Cấp nước 6
Thời gian (m) 0.00 4.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 Tổng: 9.00
Nước Cấp 2 vòi Cấp 2 vòi Cấp 2 vòi Cấp 1 vòi
Mức nước Trung bình Cao Cao Cao
Cấp Cấp 1 Cấp 2
Nhiệt độ
Vắt 1 0.30 0.30 0.30 1.00 Tổng: 2.30
Vắt 2 0.30 0.30 0.30 1.00 Tổng: 2.30
Vắt 3 0.40 0.60 0.60 5.00 Tổng: 7.40
Chương trình 2: Dành cho vải mầu nhẹ
Mô tả Giặt sơ Giặt Cấp nước 1 Cấp nước 2 Cấp nước 3 Cấp nước 4 Cấp nước 5 Cấp nước 6
Thời gian (m) 0.00 3.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 Tổng: 10.00
Nước Cấp 1 vòi Cấp 1 vòi Cấp 1 vòi Cấp 1 vòi
Mức nước Trung bình Cao Cao Cao
Cấp Cấp 1 Cấp 2
Nhiệt độ
Vắt 1 0.30 0.30 0.30 1.00 Tổng: 2.30
Vắt 2 0.30 0.30 0.30 1.00 Tổng: 2.30
Vắt 3 0.40 0.60 0.60 5.00 Tổng: 7.40
Chương trình 3: Dành cho vải trắng trung bình
Mô tả Giặt sơ Giặt Cấp nước 1 Cấp nước 2 Cấp nước 3 Cấp nước 4 Cấp nước 5 Cấp nước 6
Thời gian (m) 2.00 5.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 4.00 Tổng: 20.00
Nước Cấp 1 vòi Cấp 2 vòi Cấp 2 vòi Cấp 2 vòi Cấp 2 vòi Cấp 1 vòi
Mức nước Cao Trung bình Cao Cao Cao Cao
Cấp Cấp 1 Cấp 2
Nhiệt độ 60 độ C
Vắt 1 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 1.00 Tổng: 3.30
Vắt 2 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 1.00 Tổng: 3.30
Vắt 3 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 6.00 Tổng: 11.0
Chương trình 4: Dành cho vải mầu nhẹ
Mô tả Giặt sơ Giặt Cấp nước 1 Cấp nước 2 Cấp nước 3 Cấp nước 4 Cấp nước 5 Cấp nước 6
Thời gian (m) 2.00 4.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 Tổng: 20.00
Nước Cấp 1 vòi Cấp 2 vòi Cấp 2 vòi Cấp 2 vòi Cấp 1 vòi Cấp 1 vòi
Mức nước Cao Trung bình Cao Cao Cao Cao
Cấp Cấp 1 Cấp 2
Nhiệt độ
Vắt 1 1.00 0.30 0.30 0.30 0.30 1.00 Tổng: 3.30
Vắt 2 1.00 0.30 0.30 0.30 0.30 1.00 Tổng: 3.30
Vắt 3 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 5.00 Tổng: 10.0
Chương trình 5: Dành cho vải trắng tinh
Mô tả Giặt sơ Giặt Cấp nước 1 Cấp nước 2 Cấp nước 3 Cấp nước 4 Cấp nước 5 Cấp nước 6
Thời gian (m) 3.00 10.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 Tổng: 33.00
Nước Cấp 1 vòi Cấp 2 vòi Cấp 2 vòi Cấp 2 vòi Cấp 2 vòi Cấp 2 vòi Cấp 1 vòi Cấp 1 vòi
Mức nước Cao Trung bình Cao Cao Cao Cao Cao Cao
Cấp Cấp 1 Cấp 2
Nhiệt độ 60 độ C
Vắt 1 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 1.00 Tổng: 4.30
Vắt 2 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 1.00 Tổng: 4.30
Vắt 3 0.60 0.70 0.70 0.60 0.60 0.60 0.60 6.00 Tổng: 13.2
Chương trình 6: Dành cho vải mầu đậm
Mô tả Giặt sơ Giặt Cấp nước 1 Cấp nước 2 Cấp nước 3 Cấp nước 4 Cấp nước 5 Cấp nước 6
Thời gian (m) 2.00 7.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 4.00 Tổng: 25.00
Nước Cấp 1 vòi Cấp 2 vòi Cấp 2 vòi Cấp 2 vòi Cấp 2 vòi Cấp 1 vòi Cấp 1 vòi
Mức nước Cao Trung bình Cao Cao Cao Cao Cao
Cấp Cấp 1 Cấp 2
Nhiệt độ 45 độ C
Vắt 1 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 1.00 Tổng: 4.00
Vắt 2 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 1.00 Tổng: 4.00
Vắt 3 0.60 0.70 0.70 0.60 0.60 0.60 6.00 Tổng: 12.0
Chương trình 7: Giặt nhanh
Mô tả Giặt sơ Giặt Cấp nước 1 Cấp nước 2 Cấp nước 3 Cấp nước 4 Cấp nước 5 Cấp nước 6
Thời gian (m) 0.00 4.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 Tổng: 13.00
Nước Cấp 2 vòi Cấp 2 vòi Cấp 1 vòi Cấp 1 vòi
Mức nước Trung bình Cao Cao Cao
Cấp Cấp 1 Cấp 2
Nhiệt độ 45 độ C
Vắt 1 0.30 0.30 0.30 1.00 Tổng: 2.30
Vắt 2 0.30 0.30 0.30 1.00 Tổng: 2.30
Vắt 3 0.60 0.60 0.60 5.00 Tổng: 8.00
Chương trình 8: Giặt lông vũ mềm
Mô tả Giặt sơ Giặt Cấp nước 1 Cấp nước 2 Cấp nước 3 Cấp nước 4 Cấp nước 5 Cấp nước 6
Thời gian (m) 0.00 3.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 Tổng: 10.00
Nước Cấp 2 vòi Cấp 2 vòi Cấp 2 vòi Cấp 1 vòi
Mức nước Trung bình Cao Cao Cao
Cấp Cấp 1 Cấp 2
Nhiệt độ
Vắt 1 0.30 0.30 0.30 1.00 Tổng: 2.30
Vắt 2 0.30 0.30 0.30 1.00 Tổng: 2.30
Vắt 3 0.40 0.60 0.60 5.00 Tổng: 7.40
Chương trình 9: Giặt sơ
Mô tả Giặt sơ Giặt Cấp nước 1 Cấp nước 2 Cấp nước 3 Cấp nước 4 Cấp nước 5 Cấp nước 6
Thời gian (m) 0.00 4.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 4.00 Tổng: 17.00
Nước Cấp 2 vòi Cấp 2 vòi Cấp 2 vòi Cấp 2 vòi Cấp 1 vòi
Mức nước Trung bình Cao Cao Cao Cao
Cấp Cấp 1 Cấp 2
Nhiệt độ 45 độ C
Vắt 1 0.30 0.30 0.30 0.30 1.00 Tổng: 3.00
Vắt 2 0.30 0.30 0.30 0.30 1.00 Tổng: 3.00
Vắt 3 0.40 0.60 0.60 0.60 5.00 Tổng: 9.00
Chương trình 10: Giặt đồ bám đất xả tràn
Mô tả Giặt sơ Giặt Cấp nước 1 Cấp nước 2 Cấp nước 3 Cấp nước 4 Cấp nước 5 Cấp nước 6
Thời gian (m) 3.00 10.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 Tổng: 34.00
Nước Cấp 1 vòi Cấp 2 vòi Cấp 2 vòi Cấp 2 vòi Cấp 2 vòi Cấp 2 vòi Cấp 1 vòi Cấp 1 vòi
Mức nước Cao Trung bình Cao Cao Cao Cao Cao Cao
Cấp Cấp 1 Cấp 2
Nhiệt độ 60 độ C
Vắt 1 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 1.00 Tổng: 4.30
Vắt 2 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 1.00 Tổng: 4.30
Vắt 3 0.60 0.70 0.70 0.60 0.60 0.60 0.60 6.00 Tổng: 13.2
Chương trình 11: Vắt
Mô tả Giặt sơ Giặt Cấp nước 1 Cấp nước 2 Cấp nước 3 Cấp nước 4 Cấp nước 5 Cấp nước 6
Thời gian (m) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 Tổng: 5.00
Nước Cấp 1 vòi
Mức nước Cao
Cấp Cấp 2
Nhiệt độ
Vắt 1 1.00 Tổng: 1.00
Vắt 2 1.00 Tổng: 1.00
Vắt 3 5.00 Tổng: 5.00
Chương trình 12: Giặt sơ nước nóng và vắt khô
Mô tả Giặt sơ Giặt Cấp nước 1 Cấp nước 2 Cấp nước 3 Cấp nước 4 Cấp nước 5 Cấp nước 6
Thời gian (m) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 Tổng: 10.00
Nước Cấp 2 vòi
Mức nước Cao
Cấp Cấp 2
Nhiệt độ 60 độ C
Vắt 1 1.00 Tổng: 1.00
Vắt 2 1.00 Tổng: 1.00
Vắt 3 4.00 Tổng: 4.00
Tham khảo :   Nhận biết và xử trí lỗi máy giặt công nghiệp

Bình luận trên Facebook